Główna WZU Statut
Statut WZU PDF Drukuj

STATUT

WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU UNIHOKEJA

ROZDZIAŁ I

Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny.

§ 1

Wielkopolski Związek Unihokeja, w skrócie WZU, zwany dalej "Wielkopolskim Związkiem Unihokeja", jest wojewódzkim związkiem sportowym.

§2

1. Terenem działania Wielkopolskiego Związku Unihokeja jest obszar województwa wielkopolskiego, a siedzibą władz miasto Poznań.

2. Dla realizacji swoich celów Wielkopolski Związek Unihokeja może działać również poza granicami województwa i kraju.

§3

Wielkopolski Związek Unihokeja jest zarejestrowany, posiada osobowość prawną i jest jedynym reprezentującym dyscyplinę unihokej w województwie wielkopolskim.

§4

Wielkopolski Związek Unihokeja działa zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej.

§5

1. Wielkopolski Związek Unihokeja może być członkiem ogólnopolskich i międzynarodowych organizacji sportowych o tym samym lub podobnym profilu działania.

§6

1. Wielkopolski Związek Unihokeja używa pieczęci, znaków i odznak organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

2. Znakiem Wielkopolskiego Związku Unihokeja są dwaj unihokeiści z piłką do gry w unihokeja z napisem ,,Wielkopolski Związek Unihokeja".

3. Flagą Wielkopolskiego Związku Unihokeja jest kwadrat w kolorze białym, z centralnie umieszczonym znakiem Wielkopolskiego Związku Unihokeja.

§7

1. Wielkopolski Związek Unihokeja opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków za wyjątkiem urzędujących członków zarządu.

2. Wielkopolski Związek Unihokeja może zatrudniać pracowników do realizacji swoich spraw.

ROZDZIAŁ II

Cele i sposoby działania

§8

Celem Wielkopolskiego Związku Unihokeja jest:

1. rozwój i popularyzacja unihokeja w województwie wielkopolskim oraz w Polsce,

2. reprezentowanie interesów Wielkopolskiego Związku Unihokeja w organizacjach krajowych,

3. promocja regionu wielkopolskiego poprzez działalność statutową.

4. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

5. organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.

§9

Wielkopolski Związek Unihokeja realizuje swoje cele w szczególności poprzez :

1. opracowanie kierunków i programów rozwoju unihokeja w województwie wielkopolskim,

2. działalność wydawnicza i edukacyjna,

3. organizację wszelkich form wypoczynku dla dzieci i młodzieSy,

4. aktywizację osób niepełnosprawnych poprzez uprawianie dyscypliny unihokej,

5. organizację imprez sportowych i rekreacyjnych popularyzujących dyscyplinę unihokej,

6. opracowywanie planów szkoleniowych dla wszystkich etapów wyszkolenia sportowego,

7. prowadzenie i organizowanie :

a) szkolenia zawodników,

b) szkolenia trenerów i instruktorów oraz sędziów we współdziałaniu z odpowiednimi instytucjami,

c) reprezentacji województwa wielkopolskiego do udziału w zawodach sportowych,

8. nadawanie licencji zawodnikom, sędziom i klubom,

9. organizowanie zawodów wojewódzkich, krajowych, międzynarodowych, międzypaństwowych, pucharowych, propagandowych i innych.

ROZDZIAŁ III

Członkowie Związku

§ 10

Wielkopolski Związek Unihokeja zrzesza członków zwyczajnych, honorowych i wspierających.

1. Członkiem zwyczajnym mogą być kluby sportowe oraz inne organizacje i stowarzyszenia sportowe działające w zakresie unihokeja posiadające osobowość prawną.

2. Członkiem honorowym moSe być osoba fizyczna zasłuSona dla Wielkopolskiego Związku Unihokeja.

3. Członkiem wspierającym może być każda osoba prawna lub fizyczna.

§ 11

1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd Wielkopolskiego Związku Unihokeja na podstawie pisemnej deklaracji.

2. Godność członka honorowego nadaje Walny Zjazd Delegatów Wielkopolskiego Związku Unihokeja.

§ 12

1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

a) uczestniczyć poprzez swoich delegatów w Walnych Zjazdach Delegatów Wielkopolskiego Związku Unihokeja, którzy to delegaci mają czynne i bierne prawa wyborcze,

b) zgłaszać postulaty i wnioski do władz Wielkopolskiego Związku Unihokeja,

c) korzystać z pomocy Wielkopolskiego Związku Unihokeja oraz uprawnień wynikających ze statutu i działalności Wielkopolskiego Związku Unihokeja.

2. Członkowie honorowi mają prawo:

a) uczestniczyć z głosem doradczym w Walnych Zjazdach Delegatów Wielkopolskiego Związku Unihokeja,

b) zgłaszać wnioski dotyczące działalności Wielkopolskiego Związku Unihokeja,

3. Członkowie wspierający mają prawo:

a) uczestniczyć poprzez swoich przedstawicieli z głosem doradczym w Walnych Zjazdach Delegatów Wielkopolskiego Związku Unihokeja, którzy to przedstawiciele mogą być wybierani do władz Wielkopolskiego Związku Unihokej

b) zgłaszać wnioski dotyczące działalności Wielkopolskiego Związku Unihokeja.

§ 13

Wszyscy członkowie Wielkopolskiego Związku Unihokeja niezaleSnie od ich statusu mają obowiązek:

a) dbania o dobre imię Wielkopolskiego Związku Unihokeja ,

b) przestrzegania statutu, regulaminów oraz innych przepisów obowiązujących w unihokeju,

c) aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu sportowego unihokeja na terenie województwa wielkopolskiego oraz w Polsce,

d) opłacania składek członkowskich, od tego obowiązku zwolnieni są członkowie honorowi.

§ 14

1. Utrata członkostwa w Wielkopolskim Związku Unihokeja następuje w przypadku:

a) wystąpienia z Wielkopolskiego Związku Unihokeja na własne Sądanie, zgłoszone na piśmie do Zarządu Wielkopolskiego Związku Unihokeja,

b) likwidacji lub rozwiązania się członka Wielkopolskiego Związku Unihokeja,

c) wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu Wielkopolskiego Związku Unihokeja w przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu i regulaminów Związku.

2. Zarząd może wykluczyć członka Wielkopolskiego Związku Unihokeja w przypadku zalegania z opłatą składek przez okres 1 roku, pomimo wezwania do ich uiszczenia.

3. Od uchwały Zarządu Wielkopolskiego Związku Unihokeja o wykluczeniu stronie przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zjazdu Delegatów w terminie 30 dni od otrzymania uchwały Zarządu.

§ 15

1. Członek Wielkopolskiego Związku Unihokeja w przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu może być zawieszony w prawach członka przez Zarząd Wielkopolskiego Związku Unihokeja.

2 Od uchwały Zarządu Wielkopolskiego Związku Unihokeja o zawieszeniu stronie przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zjazdu Delegatów w terminie 30 dni od otrzymania uchwały Zarządu.

3. Członek Wielkopolskiego Związku Unihokeja zawieszony w prawach członkowskich nie korzysta ze swoich praw określonych w niniejszym Statucie.

ROZDZIAŁ IV

Władze Wielkopolskiego Związku Unihokeja

§ 16

Władzami Związku są:

1. Walny Zjazd Delegatów Wielkopolskiego Związku Unihokeja.

2. Zarząd Wielkopolskiego Związku Unihokeja.

3. Komisja Rewizyjna Wielkopolskiego Związku Unihokeja.

§ 17

Kadencja władz Wielkopolskiego Związku Unihokeja trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.

§ 18

1. Najwyższą władzą Wielkopolskiego Związku Unihokeja jest Walny Zjazd Delegatów.

2. Walny Zjazd Delegatów zwoływany jest raz na rok, a Walny Zjazd Sprawozdawczy ? Wyborczy Delegatów co 4 lata.

§ 19

Do kompetencji Walnego Zjazdu Delegatów naleSy:

1 . uchwalenie głównych kierunków działania Wielkopolskiego Związku Unihokeja,

2. rozpatrywanie i przyjmowanie rocznych sprawozdań Zarządu,

3. co 4 lata rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności ustępującego Zarządu.

4. udzielanie lub nieudzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na Walnym Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym,

5. wybór Prezesa Wielkopolskiego Związku Unihokeja, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiego Związku Unihokeja na walnym Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym,

6. nadawanie godności członka honorowego Wielkopolskiego Związku Unihokeja,

7. uchwalanie zmian w statucie Wielkopolskiego Związku Unihokeja,

8. ustalanie wysokości składek członkowskich,

9. ustalenie ilości członków Zarządu Wielkopolskiego Związku Unihokeja,

10. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu się Wielkopolskiego Związku Unihokeja,

11. rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez delegatów, Zarząd i Komisję Rewizyjną Wielkopolskiego Związku Unihokeja.

W przypadku nie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi, jego członkom nie przysługuje bierne prawo wyborcze do Zarządu następnej kadencji.

§ 20

1. W Walnych Zjazdach Delegatów uczestniczą z czynnym i biernym prawem wyborczym delegaci wybrani przez członków zwyczajnych Wielkopolskiego Związku Unihokeja.

2. O ilości delegatów każdego z członków zwyczajnych na Walny Zjazd Delegatów WZU decyduje Zarząd WZU.

3. W Walnym Zjeździe Delegatów WZU z czynnym i biernym prawem wyborczym ma prawo uczestniczyć ustępujący Zarząd po uzyskaniu absolutorium.

§ 21

O ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały Walnego Zjazdu Delegatów zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ilości delegatów w pierwszym wyznaczonym terminie oraz bez względu na ilość delegatów w drugim wyznaczonym terminie.

§ 22

Zarząd Wielkopolskiego Związku Unihokeja zawiadamia delegatów o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zjazdu Delegatów co najmniej 30 dni przed terminem Walnego Zjazdu Delegatów.

§ 23

Nadzwyczajny Zjazd Delegatów może być zwołany:

a) przez Zarząd Wielkopolskiego Związku Unihokeja z własnej inicjatywy,

b) na wniosek Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiego Związku Unihokeja,

e) na wniosek co najmniej połowy ilości członków zwyczajnych Wielkopolskiego Związku Unihokeja,

2. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów zwoływany jest przez Zarząd Wielkopolskiego Związku Unihokeja w terminie 40dni od dnia zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.

3. Zarząd Związku zawiadamia delegatów o terminie, miejscu i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów co najmniej 14 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów.

4. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów, na którym dokonano wyboru nowych władz, nie przedłuża kadencji władz.

§ 24

1. Zarząd Wielkopolskiego Związku Unihokeja składa się z 5 -7 członków, stosownie do uchwały Walnego Zjazdu Delegatów.

2. W skład Zarządu Wielkopolskiego Związku Unihokeja wchodzi Prezes, Wiceprezes, Sekretarz oraz pozostali członkowie Zarządu Związku.

3. Członkowie Zarządu w ilości 4 -6 wybierani są przez Walny Zjazd Delegatów. Prezes Wielkopolskiego Związku Unihokeja wybierany jest w oddzielnym głosowaniu.

4. Wiceprezesa wybiera Zarząd Wielkopolskiego Związku Unihokeja spośród swoich członków.

5. Sekretarz Wielkopolskiego Związku Unihokeja jest powoływany i odwoływany przez Zarząd Wielkopolskiego Związku Unihokeja na wniosek Prezesa spośród członków Zarządu.

§ 25

Do kompetencji Zarządu Wielkopolskiego Związku Unihokeja należy:

1. realizowanie uchwał Walnego Zjazdu Delegatów,

2. przedkładanie sprawozdań z działalności i realizacji budSetu na Walnym Zjeździe Delegatów

3. uchwalanie rocznych planów działania i budSetu Wielkopolskiego Związku Unihokeja,

4.opracowywanie i uchwalanie regulaminów Wielkopolskiego Związku Unihokeja,

5. współdziałanie z klubami sportowymi i innymi jednostkami organizacyjnymi Związku,

6. powoływanie, rozwiązywanie i ocena działalności jednostek organizacyjnych powoływanych przez Zarząd,

7. zatwierdzanie regulaminów określających funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Wielkopolskiego Związku Unihokeja,

8. rozstrzyganie odwołań od postanowień klubów i innych jednostek organizacyjnych Wielkopolskiego Związku Unihokeja,

9. opracowywanie i uchwalanie regulaminu działalności Zarządu,

10. ustalanie zasad wynagradzania urzędujących członków Zarządu,

11. ustalanie klucza wyborczego na Walny Zjazd Delegatów Wielkopolskiego Związku Unihokeja,

12. podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeSonych do kompetencji innych władz Wielkopolskiego Związku Unihokeja.

§ 26

Do kompetencji Prezesa należy:

1. realizowanie uchwał Zarządu Wielkopolskiego Związku Unihokeja,

2. prowadzenie bieżącej działalności Wielkopolskiego Związku Unihokeja,

3. reprezentowanie Wielkopolskiego Związku Unihokeja na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,

4. występowanie z wnioskami w sprawie:

a) finansowania działalności Wielkopolskiego Związku Unihokeja,

b) szkolenia kadry trenersko - instruktorskiej i sędziowskiej,

5. zarządzanie majątkiem i funduszami Wielkopolskiego Związku Unihokeja,

6. reprezentowanie Wielkopolskiego Związku Unihokeja w Polskim Związku Unihokeja oraz organizacjach w których związek jest członkiem ,

7. przygotowywanie projektów uchwał Zarządu Wielkopolskiego Związku Unihokeja.

§ 27

Sekretarz organizuje i prowadzi bieżącą działalność biura Zarządu Wielkopolskiego Związku Unihokeja oraz przygotowuje projekty uchwał.

§ 28

1. Posiedzenia Zarządu Wielkopolskiego Związku Unihokeja odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.

3. Posiedzenia Zarządu Wielkopolskiego Związku Unihokeja zwołuje urzędujący członek zarządu.

4. Uchwały Zarządu Wielkopolskiego Związku Unihokeja zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.

§ 29

1. Komisja Rewizyjna Wielkopolskiego Związku Unihokeja jest powołana do przeprowadzenia kontroli całokształtu działalności Wielkopolskiego Związku Unihokeja co najmniej raz w roku ciągu kadencji ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej. Komisja Rewizyjna Wielkopolskiego Związku Unihokeja bada działalność Wielkopolskiego Związku Unihokeja pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.

2. Komisja Rewizyjna Wielkopolskiego Związku Unihokeja składa się z 3 członków w tym, Przewodniczącego i Sekretarza.

3. Komisja Rewizyjna przedkłada sprawozdanie ze swojej działalności Walnemu Zjazdowi Sprawozdawczo-Wyborczemu Delegatów.

4. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zjazdowi Sprawozdawczo-Wyborczemu Delegatów wniosek w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Wielkopolskiego Związku Unihokeja.

5. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Wielkopolskiego Związku Unihokeja z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i Sądania wyjaśnień.

6. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upowaSniony przez niego członek Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Wielkopolskiego Związku Unihokeja z głosem doradczym.

§ 30

W przypadku zmniejszenia się ilości członków Zarządu Wielkopolskiego Związku Unihokeja oraz Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiego Związku Unihokeja organom tym przysługuje prawo dokooptowania do swych składów nowych członków z tym,że ich ilość nie może przekroczyć 1 / 3 ilości członków pochodzących z wyboru.

ROZDZIAŁ V

Nagrody i wyróżnienia

§ 31

Wielkopolski Związek Unihokeja ma prawo nagradzania i wyróSniania działaczy, trenerów, sędziów i zawodników zasłuSonych dla rozwoju unihokeja w Wielkopolsce.

§ 32

Wielkopolski Związek Unihokeja moSe występować o nadanie odznaczeń państwowych i resortowych zawodnikom, trenerom, działaczom i sędziom.

§ 33

Rodzaje nagród i wyróSnień oraz warunki i zasady ich przyznawania określają regulaminy wewnętrzne Wielkopolskiego Związku Unihokeja oraz ogólnie obowiązujące przepisy.

ROZDZIAŁ VI

Kary

§ 34

1. Wielkopolski Związek Unihokeja ma prawo nakładania kar na :

a) członków Wielkopolskiego Związku Unihokeja ;

b) zawodników ;

c) trenerów i instruktorów ;

d) sędziów ;

ej działaczy.

2. Tryb postępowania dyscyplinarnego jak i rodzaje kar określa regulamin uchwalony przez Zarząd Wielkopolskiego Związku Unihokeja.

3. Zasady i tryb pozbawiania uprawnień sędziów określa regulamin uchwalony przez Zarząd Wielkopolskiego Związku Unihokeja.

ROZDZIAŁ VII

Majątek i fundusze Wielkopolskiego Związku Unihokeja

§ 35

Majątek Wielkopolskiego Związku Unihokeja stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.

§ 36

1. Majątek Wielkopolskiego Związku Unihokeja powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Wielkopolskiego Związku Unihokeja oraz z ofiarności publicznej.

2. Wielkopolski Związek Unihokeja, z zachowaniem obowiązujących przepisów, moSe przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.

§ 37

Dla waSności oświadczeń woli Wielkopolskiego Związku Unihokeja, wymagane jest współdziałanie dwóch osób: Prezesa i Wiceprezesa lub Sekretarza.

ROZDZIAŁ VIII

Zmiana statutu i rozwiązanie się Wielkopolskiego Związku Unihokeja

§ 38

Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Wielkopolskiego Związku Unihokeja podejmuje Walny Zjazd Delegatów większością 2 / 3 w obecności co najmniej połowy ilości uprawnionych delegatów

§ 39

Uchwała o rozwiązaniu się Wielkopolskiego Związku Unihokeja określi sposób likwidacji i cel na jaki przeznaczony zostanie majątek Wielkopolskiego Związku Unihokeja.

§ 42

Uchwała o przeznaczeniu majątku Wielkopolskiego Związku Unihokeja wymaga zatwierdzenia przez organ rejestracyjny.

 

Sponsorzy...

 

logoazetx2

logoflorbalki

Wspierają nas...

msit4

  wss2

logopowiatu

UG NiechanowoUG Niechanowo

UM Kostrzyn WlkpGmina Kostrzyn

tense2

Nasi partnerzy

IFFlogo

PZUnihokeja
 

wielkopolska

Goście online

Naszą witrynę przegląda teraz 19 gości